Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. Daarom schrijft de Wet Medezeggenschap Onderwijs voor dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. De leden van de MR worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Ze kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen. De medezeggenschapsraad bewaakt de kwaliteit van zo ongeveer alles wat op school gebeurt. Het bestuur van de school is verplicht de MR bij bepaalde beslissingen om instemming te vragen. Daarnaast mag de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur of de directie. Onderwerpen die ieder jaar op de agenda staan zijn onder andere het formatieplan, de huisvesting en de schoolgids.
Er zijn veel factoren die de kwaliteit beïnvloeden, zoals de vakkundigheid van de leerkrachten, de staat van het schoolgebouw, de maatregelen die getroffen worden om een veilig en zorgzaam klimaat voor de leerlingen te scheppen, etc. Over al deze zaken kan de MR met de directie en/of het bestuur in gesprek gaan, kan zij haar stem laten horen en invloed uitoefenen.

Zaken die op een meer persoonlijk vlak liggen moeten ouders direct met de leerkracht of met de directie bespreken. Leerkrachten kunnen met persoonlijke zaken ook bij de directie terecht.
De samenwerking tussen de MR, het bestuur van SCOL en de directie van De Schakel verloopt bijzonder prettig. Het vertrouwen van de vertegenwoordigers van het team en van de ouders in het beleid en de uitvoering ervan is groot. Samen blijven we alert op de onderwerpen die nóg beter kunnen. De MR vergadert zeven keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De directeur is altijd bij een deel van de vergadering aanwezig.
De namen van de MR leden worden aan het begin van het schooljaar of na de verkiezing in de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd. Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kunt u terecht op onze website.
De MR is te bereiken middels het e-mailadres dat u achter in de schoolgids, schoolapp, papieren kalender en website kunt vinden.

Naast de MR is er nog de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van de SCOL. Verschillende ouders en leerkrachten van alle SCOL scholen hebben hier zitting in. Door de nieuwe medezeggenschap wetgeving, liggen steeds meer beslissingen op gebied van school en bestuur bij deze raad. Van onze school heeft zowel een leerkracht als een ouder zitting in de GMR.

Notulen:

12 december 2017

Notulen MR 2017 06 27

jaarverslag MR 2016-2017

Mr notulen 07-11-2017

notulen vergadering 26 september

 

 

 

 

 

Onze MR bestaat uit

Ouderbegeleiding: Niels Verwers (voorzitter), Madelon McGonigal,  Klaas Verweij   Personeelsbegeleiding: Ingrid Jungerius, Anne-Margot Heijloo,  Jens van Nieuwenhuijzen

mrdeschakelleiderdorp@gmail.com

het regelent

Huishoudelijk reglement

Medezeggenschapsreglement

 

Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief weekbrief 16 februari
Belangrijke data

 

 • maandag 19 t/m vrijdag 23 februari:
  projectweek ‘Creativiteit
 • Maandag 26 februari tot 9 maart  voorjaarsvakantie
 • Maandag 12 maart in alle goepen lessen over relationele en seksuele vormgeving
 • maand maart school versieren in paassfeer door ouders
 • vrijdag 16 maart hoofdluiscontrole
 • vrijdag 16 maart rapport 2 mee (groep 3 t/m 8
 • woensdag 21 maart Technolab workshop groep 7a ‘satelieten bouwen’
 • vrijdag 23 maart weeksluiting groep 1\2
 • maandag 26 maart oud papier container bij school
 • dinsdag 27 maart praktische verkeerslessen
 • woensdag 28 maart voetbaltoernooi jongens en meisjes groep 7/8
 • woensdag 28 maart praktische verkeerslessen
 • donderdag 29 maart praktische verkeerslessen
 • donderdag 29 maart s’morgens : paasviering
 • vrijdag 30 maart goede vrijdag : kinderen zijn vrij
 • maandag 2 april 2de paasdag
 • dinsdag 3 april MR vergadering
Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Twitter
Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden